DGE får ny Controller

Ny controller i DGE

Da sommeren var på sit højeste, og kontoret summede af fortællinger om gode sommerminder, bød vi vores nye Controller, Niklas, hjerteligt velkommen på kontoret i Højbjerg. Niklas er uddannet Cand.merc.aud. fra Aalborg Universitet, og med kompetencer inden for budgettering, rapportering og databehandlinger er han en god forstærkning til vores Bogholderi. Han er netop flyttet fra […]

DGE i Grønland

Grønland

DGEs Landedirektør, Sven Ulrich Bertelsen, og Markedschef for Bygningsforurening, Hanne Sadolin Jensen, tilbragte dele af august måned i Grønland i forbindelse med et nyt, spændende projekt på Thule Air Base. Projektet inkluderer blandt andet undersøgelse af en bygning for miljøfarlige stoffer forud for en renovering. Derudover har vi hjulpet med en vurdering af deres håndtering […]

Totalrådgivning ved opførelsen af Brædstrup Vandværk

I Brædstrup ønskede man at opføre et nyt og fremtidssikret vandværk, da det gamle vandværk var i en så ringe stand, at det var nødvendigt at rive ned. DGE har ydet totalrådgivning i forbindelse med opførelsen af et af Danmarks mest moderne vandværker med den nyeste teknologi – fra udarbejdelse af ideforslag over projektering til […]

Bygningsscreening for miljøfarlige stoffer

Miljøscreening

DGE udfører gennemgående screening af vandværk for miljøfarlige stoffer for HOFOR, der er Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vand, spildevand, fjernvarme, bygas og fjernkøling. DGE har på vandværket foretaget en kortlægning af miljøskadelige stoffer som tungmetaller, PCB og asbest. Der har desuden været anvendt tjærestoffer på bygningernes fundamenter for at beskytte mod indtrængende overfladevand og […]

Energirådgivning ved renovering af skole

Vestbjerg Skole

Vestbjerg Skole i Aalborg har gennemgået en omfattende renovering og fremstår i dag som en tidssvarende bygningsmasse, der lever op til nutidens funktionskrav. DGE har i forbindelse med renoveringen ydet energirådgivning for Aak Bygninger, der var bygherre på projektet. Vestbjerg Skole er af ældre dato, og skolens bygningsmasse og tekniske anlæg var før renoveringen ikke […]

Forureningsundersøgelser for danske regioner

Jordforurening V1 og V2

DGE foretager videregående forureningsundersøgelser for alle danske regioner. I Danmark findes et stort antal forurenede grunde, som kan udgøre en alvorlig risiko for mennesker og miljø. Ansvaret for indsatsen over for jordforureninger i Danmark ligger hos regionerne, som hvert år retter indsatsen mod de grunde, hvor forureningen udgør den største risiko. DGE samarbejder med alle […]

Innovative regnvandsløsninger på Frederiksberg

LAR løsninger

DGE har været med til at udvikle unikke, effektive løsninger til regnvandshåndtering for Frederiksberg Kommune. Resultatet er et mere frodigt og bæredygtigt Frederiksberg. Byen er bedre sikret mod oversvømmelser, og så bliver regnvandet udnyttet lokalt til blandt andet vanding af vejtræer. Projektet blev skabt i forlængelse af Frederiksberg Kommunes klimaplan, som skal sikre kommunen mod […]

Klimasikret tankanlæg for Q8

Q8

DGE har for Kuwait Petroleum International – bedre kendt som Q8 – været totalrådgiver på et nyt og klimasikret tankanlæg. Som totalrådgiver har DGE haft til opgave at sikre, at processen med bygningsdesign og anlæg er forløbet optimalt. Derudover har DGE stået for projektering, herunder statiske beregninger med tilhørende tekniske tegninger, samt udbud af anlægsentreprisen […]

Komposttoiletter kan løse grønlandsk miljøproblem

Grønland

DGE har i samarbejde med miljøingeniør Børge Lund fundet en mulig løsning på et miljøproblem i Grønland, hvor indbyggerne i mange små bygder benytter posetoiletter, der tømmes direkte i havet. I Danmark tager vi vandskyllende toiletter for givet, men i Grønland gør klippegrunden og permafrosten det problematisk at have spildevandssystemer. Desuden er biologisk nedbrydning i […]

Kvalitetsledelsessystem og ISO-certificering

ISO-certificering

Bjørntoft Maskinfabrik har med vejledning fra DGE opdateret deres kvalitetsledelsessystem og er blevet certificeret efter den nyeste version af ISO 9001, som er fra 2015.  Da virksomheden tidligere selv har implementeret og arbejdet kontinuerligt med kvalitetsledelse, har DGE hjulpet med vejledning efter behov i forbindelse med at blive opdateret til ISO 9001:2015. For Bjørntoft Maskinfabrik […]

Kystsikring langs Limfjorden forstærkes med overskudsjord

Dige Aggersund

Stigende vandstand og ekstreme mængder af regnvand er et voksende problem ved danske kyster. På en strækning langs Limfjorden har man forstærket et dige med overskudsjord fra lokale byggeprojekter.  Overskudsjord er en stor udfordring over hele landet, idet deportering af jorden kan blive en kostelig affære, men ved Aggersundbroen ved Limfjorden har man løst problemet […]

Miljørådgiver for OK

Miljørådgiver for OK

OK tilbyder som Danmarks mest solgte benzinmærke en bred vifte af energiprodukter til erhverv, industri, landbrug og private. I den forbindelse forsyner selskabet bl.a. kunderne med olie, biobrændsel, naturgas, el, varmepumper og solceller. OK er fuldt bevidst om, at selskabets produkter udgør en potentiel miljørisiko, hvis de ikke håndteres og bruges korrekt. Blandt andet derfor har […]

Miljørådgiver for Aarhus Lufthavn

Aarhus Lufthavn

Som listevirksomhed skal Aarhus Lufthavn opfylde en række miljømæssige krav, hvilket blandt andet betyder, at der skal anvendes den bedste tilgængelige teknik (BAT) for at minimere belastningen af lufthavnens aktiviteter i forhold til omgivelserne mest muligt. Ved vurderingen af hvad der skal anses som den bedste tilgængelige teknik, skal der lægges særlig vægt på den […]

Genanvendelse af byggeaffald og jord

Genanvendelse af byggeaffald

Bregnebjerggård modtager byggeaffald og overskudsjord til oparbejdning med henblik på nyttiggørelse. Hovedparten af det byggeaffald og jord, virksomheden modtager, anvendes til fremstilling af råstoffer og nyttiggøres ved bygge- og anlægsarbejder. Den del af affaldet, som ikke kan genanvendes som erstatning for primære råstoffer, nyttiggøres så vidt muligt på anden vis. De genanvendelige dele af affaldet […]

Miljøteknisk rådgivning for FEAS og Region Midt

Miljøteknisk rådgiver for Region Midt

DGE yder miljøteknisk rådgivning for FEAS og Region Midt og udfører de miljøhistoriske redegørelser på samtlige arealer og bygninger tilhørende det gamle Kommunehospital i Aarhus. Den 5. januar 2016 indgik Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (FEAS), der er et datterselskab til Aarhus Universitets Forskningsfond, en historisk stor ejendomshandel på 807,5 mio. kr. med Region Midtjylland om køb […]

Miljøteknisk rådgivning for Q8

Miljøteknisk rådgivning

DGE er miljøteknisk rådgiver for Q8, der er et af Danmarks største benzinselskaber, og hvis hovedbeskæftigelse består af salg og distribution af olieprodukter med tilhørende service.  Q8 er fuldt bevidst om, at virksomheden sælger og distribuerer produkter, som ved uheldig omgang kan påføre miljøet betydelig skade. Som et miljøbevidst selskab forholder Q8 sig løbende til at […]

Risikovurderinger ved asbest i jord

Risikovurdering af asbest

Risikoen for asbestforurening har skabt stor interesse fra offentligheden, blandt andet fordi man ved indånding af asbeststøv øger risikoen for at udvikle en række forskellige kræftformer. Eternitgrunden i Aalborg har gennem en længere periode været i mediernes søgelys, efter at der i 2013 blev fundet asbeststøv på en terrasse i en nærliggende beboelse. Grunden har […]

Screening af PCB for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Screening for PCB

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) får udført Danmarks største undersøgelse af PCB i deres bygninger. Som en af landets største ejendomsforvaltere har FES en særlig interesse i PCB-problematikken, der er en af verdens farligste miljøgifte, og som tidligere har været anvendt i byggerier i Danmark. I 2014 tog FES ansvaret for at få undersøgt 675 bygninger, hvor der […]

Teknisk rådgivning og rådgivning om arbejdsmiljø

Virksomhedsmiljø

DGE yder teknisk rådgivning og koordinerer sikkerheden for Energinet.dk i forbindelse med den omfattende kabellægning af det danske 132 og 150 kilovolt net. Projektet, der er en del af den danske kabelhandlingsplan i energiaftalen fra 2008, omfatter, at master og ledninger på 132 og 150 kilovolt (kV) lægges i jorden inden 2030. Derudover skal mindre […]

Bygningsscreening for miljøfarlige stoffer

Bygningsscreening

DGE udfører gennemgående screening af vandværk for miljøfarlige stoffer for HOFOR, der er Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vand, spildevand, fjernvarme, bygas og fjernkøling.  DGE har på vandværket foretaget en kortlægning af miljøskadelige stoffer som tungmetaller, PCB og asbest. Der har desuden været anvendt tjærestoffer på bygningernes fundamenter for at beskytte mod indtrængende overfladevand og […]

DGE præsenteret som Global Thought Leader i Inogen-Alliance kampagne

Menneskehedens interaktion med miljøet gennem de seneste 100 år har medført klimaforandringer, der har resulteret i katastrofale begivenheder som ekstremt vejr, oversvømmelser og skovbrande. Det er op til os alle at løse disse udfordringer. Inogen Alliance, som DGE er en del af, er medvirkende i den vigtige dokumentarserie “Global Thought Leaders” med miljø, sundhed, sikkerhed […]

DGE vinder Årets Cphbusinesspraktik 2021/2022

Til finalen for dette års Cphbusinesspraktik den 26. april dystede fem finalister om at blive kåret som Årets Cphbusinesspraktik 2021/2022 – en hæder, der hylder et godt match mellem praktikant og virksomhed. DGE var blandt finalisterne, nomineret af Amalie Bjerregaard Andersen, der til dagligt læser miljøteknologi på Cphbusiness. Gennem sin praktikperiode i foråret 2022 har […]

Basistilstandsrapport for Midtjysk Fornikling

Basistilstandsrapport

Ved opstart, udvidelse, ændring eller ophør af produktionen i en virksomhed, der håndterer relevante farlige stoffer, skal der i forbindelse med miljøgodkendelsen udarbejdes en basistilstandsrapport. Basistilstandsrapporten er et redskab til at vurdere forureningstilstanden af jord og grundvand for virksomheder, der anvender, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer i deres produktion – og til på sigt […]

Bæredygtig indvinding af råstoffer

Råstofindvinding

Aalborg Portland indvinder kalk og ferskvand til at producere cement. Som rådgiver for Aalborg Portland er DGE med til at sikre, at indvindingen af vand sker på en bæredygtig måde. Siden 2005 har virksomheden genbrugt vand fra produktionen, hvilket har medført en reduceret belastning af grundvandet. Tilladelsen til at indvinde råstoffer indeholder en række krav […]

DGE er sammen med Fortum og Per Aarsleff prækvalificeret til Region Midtjyllands udbud om Danmarks største forureningssag

Høfde 42

Regional Udvikling, Region Midtjylland har netop gjort det klart, at Fortum sammen med DGE og Per Aarsleff er prækvalificeret til regionens udbud for oprensningen af det gamle kemikaliedepot Høfde 42 på stranden mellem Thyborøn og Harboøre. Selve forureningen ved Høfde 42 opstod, da man i 1950’erne og 1960’erne oprettede et depot til håndtering af kemikalieaffald. […]

DGE tilbyder en gratis gennemgang af bæredygtighed

Vi hører efterhånden dagligt om både klimaforandringer, tab af biodiversitet og knappe ressourcer og om, hvordan bæredygtighed og CO2-belastningen er blevet centrale konkurrenceparametre. Men hvor bør man som virksomhed sætte ind, og hvordan træffer man de rette valg? Fælles for os alle er, at vi skal alle tage et grønt ansvar. Det kan dog som […]

Eksplosiv urbanisering i Afrika kræver innovative løsninger

Forestil dig, at du boede et sted i Afrika, hvor manglen på muligheder tvang dig til at rejse fra dit hjem i landsbyen til en ukendt storby. Det er i dag realiteten for mange unge mennesker i Afrikanske lande – alene fordi mulighederne ikke er til stede i områderne uden for storbyerne. Denne stadig voksende […]

Mød DGE’s praktikanter: Erfaringer til livet efter studiet

DGE tager løbende praktikanter ind i ønsket om at tage del i udviklingen af fremtidens folk. Et ansvar, vi tager seriøst og som skal være med til at klæde de studerende godt på til livet efter endt studie. I den forbindelse forsøger vi at skabe et trygt læringsmiljø med plads til individuel udfoldelse. I efteråret […]

Carl Erik Skovgaard tiltræder DGE’s bestyrelse

Carl Erik Skovgaard er på en generalforsamling den 22. april 2021 indtrådt som nyt bestyrelsesmedlem i DGE. Carl Erik Skovgaard, advokat, konsul og partner i DLA PIPER Advokatfirma, er særdeles rutineret og skal komplementere DGE’s bestyrelse. Med Carl Erik Skovgaard får vi tilført vor bestyrelse en lang og værdifuld erfaring inden for forretningsudvikling, strategi, økonomi […]

SlothMøller – en del af Oluf Jørgensen Group og DGE Miljø– og Ingeniørfirma styrker samarbejdet

SlothMøller A/S er en kendt rådgivende ingeniørvirksomhed fra Sønderborg. De har udbygget og styrket deres strategiske samarbejde med miljørådgivningsvirksomheden DGE, som nu etablerer fast kontor hos SlothMøller. Tilsammen kan de to virksomheder bidrage til at understøtte deres kunders, og herunder især Sønderborg Kommunes, bæredygtighedsstrategier.   Tættere på kunderne SlothMøller og DGE har samarbejdet i mange […]

Grøn omstilling i øjenhøjde

Der er øgede forventninger og krav til virksomheder og kommuner om at tage ansvar for grøn omstilling. Men hvordan får man omsat store ord som klima, grøn omstilling og socialt ansvar til konkrete indsatser, der også er en god forretning? DGEs markedschef for grøn omstilling, Birgitte Krebs Schleemann, giver en håndsrækning til, hvordan man kan […]

DGE opruster på bæredygtig udvikling med ny markedschef for grøn omstilling

DGE har pr. 1. januar 2021 ansat Birgitte Krebs Schleemann som markedschef for grøn omstilling. Ansættelsen skal styrke virksomhedens markedsposition inden for bæredygtig miljørådgivning. Birgitte er erfaren civilingeniør med ekspertise inden for bæredygtig udvikling, cirkulær økonomi og grønne indkøb.  I DGE bliver Birgitte en offensiv og proaktiv spiller ift. at bane vejen for cirkulær økonomi og […]

BÆREDYGTIGHED I EJENDOMSSEKTOREN: CIRKULÆR ØKONOMI

Fælles webinar: denkstatt Group og DGE Group. 25. nov. 2020 , kl.15.00-16.00 Flere og flere ejendomsudviklere (og investorer) spørger sig selv, hvordan de kan skabe langsigtet værdi ved at skabe mere bæredygtige bygninger og distrikter. For at gøre det er de nødt til at adressere bæredygtighed i deres projekter på en integreret og både omfattende […]

Fokus på asbest i Danmark

Der sættes pt. fokus på asbest og de mange udfordringer og omkostninger, der er forbundet med det farlige affald. Ikke nok med at asbest er yderst sundhedsskadeligt og hvert år koster menneskeliv, så kan det også være problematisk og dyrt at komme af med sit asbestholdige affald – herunder sit gamle asbestholdige tag. DR har […]

DGE lander aftale med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

DGE har netop underskrevet en rammekontrakt for rådgivning vedrørende forureningssager med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES). Aftalen træder i kraft den 1. maj 2020 og løber frem til 2022, hvor forlængelse er mulig. Der var 10 tilbudsgivere, og FES har indgået rammeaftale med tre rådgivere. Vi glæder os til samarbejdet og til at yde FES kvalificeret og […]

Vores nye UV-teknologi finder vej til DANSKVAND

I april-udgaven af magasinet DANSKVAND, som udgives af DANVA, bringer de en artikel om RemUVe, som er vores nye mobile UV-løsning, hvis formål er at fjerne pesticider og klorerede opløsningsmidler i vores drikkevand. RemUVe er skabt i et samarbejde med Insatech. Du kan læse artiklen her  

DGE fortsætter driften

Poul Erik

Kære samarbejdspartnere og kunder Vi følger myndighedernes anbefalinger i forhold til håndtering af Coronavirus. Alle rådgivningsydelser og sager vil stadig blive varetaget. Møder vil dog i perioden så vidt muligt blive forsøgt afholdt via Skype eller over telefonen. Vi følger udviklingen nøje, og der kan forekomme ændringer i vores drift. I vil blive orienteret herom.

DGE sidder med i FRI’s miljø- og klimaudvalg

DGE ser et stort potentiale i samarbejdet med Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Vores landedirektør Sven Ulrich Bertelsen er blevet en del af FRI’s miljø- og klimaudvalg, som blandt andet har til opgave at gennemføre aktiviteter, der styrker og udvider markedet for rådgivningsydelser i relation til miljø og klima. Desuden sidder vores projektleder og bæredygtighedskonsulent […]

RemUVe er kørt i stilling hos Inogen

Vi var noget opsigtsvækkende, da vi forleden checkede ind til mødet i Holland med arbejdsbil og trailer. Men vi havde også noget vigtigt på hjerte. Vi præsenterede RemUVe, vores nye mobile UV-baserede vandbehandling, for vores partnere i Inogen. Via Inogen, der er et globalt netværk af miljørådgivere, vil RemUVe-traileren i første omgang kunne sikre rent […]

DGE åbner kontor på Lolland-Falster

I dag, mandag den 3. februar, slår DGE dørene op til nyt kontor i Nykøbing Falster. Stigende efterspørgsel inden for miljørådgivning blandt områdets private og offentlige virksomheder kræver øget tilstedeværelse. Det er tankegangen bag beslutningen om at genåbne et Lolland-Falster-kontor efter et par års fravær. Samtidig bød muligheden sig for at starte op med to […]