Totalrådgivning ved opførelsen af Brædstrup Vandværk

I Brædstrup ønskede man at opføre et nyt og fremtidssikret vandværk, da det gamle vandværk var i en så ringe stand, at det var nødvendigt at rive ned. DGE har ydet totalrådgivning i forbindelse med opførelsen af et af Danmarks mest moderne vandværker med den nyeste teknologi – fra udarbejdelse af ideforslag over projektering til […]

Bygningsscreening for miljøfarlige stoffer

Miljøscreening

DGE udfører gennemgående screening af vandværk for miljøfarlige stoffer for HOFOR, der er Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vand, spildevand, fjernvarme, bygas og fjernkøling. DGE har på vandværket foretaget en kortlægning af miljøskadelige stoffer som tungmetaller, PCB og asbest. Der har desuden været anvendt tjærestoffer på bygningernes fundamenter for at beskytte mod indtrængende overfladevand og […]

Energirådgivning ved renovering af skole

Vestbjerg Skole

Vestbjerg Skole i Aalborg har gennemgået en omfattende renovering og fremstår i dag som en tidssvarende bygningsmasse, der lever op til nutidens funktionskrav. DGE har i forbindelse med renoveringen ydet energirådgivning for Aak Bygninger, der var bygherre på projektet. Vestbjerg Skole er af ældre dato, og skolens bygningsmasse og tekniske anlæg var før renoveringen ikke […]

Forureningsundersøgelser for danske regioner

Jordforurening V1 og V2

DGE foretager videregående forureningsundersøgelser for alle danske regioner. I Danmark findes et stort antal forurenede grunde, som kan udgøre en alvorlig risiko for mennesker og miljø. Ansvaret for indsatsen over for jordforureninger i Danmark ligger hos regionerne, som hvert år retter indsatsen mod de grunde, hvor forureningen udgør den største risiko. DGE samarbejder med alle […]

Innovative regnvandsløsninger på Frederiksberg

LAR løsninger

DGE har været med til at udvikle unikke, effektive løsninger til regnvandshåndtering for Frederiksberg Kommune. Resultatet er et mere frodigt og bæredygtigt Frederiksberg. Byen er bedre sikret mod oversvømmelser, og så bliver regnvandet udnyttet lokalt til blandt andet vanding af vejtræer. Projektet blev skabt i forlængelse af Frederiksberg Kommunes klimaplan, som skal sikre kommunen mod […]

Klimasikret tankanlæg for Q8

Q8

DGE har for Kuwait Petroleum International – bedre kendt som Q8 – været totalrådgiver på et nyt og klimasikret tankanlæg. Som totalrådgiver har DGE haft til opgave at sikre, at processen med bygningsdesign og anlæg er forløbet optimalt. Derudover har DGE stået for projektering, herunder statiske beregninger med tilhørende tekniske tegninger, samt udbud af anlægsentreprisen […]

Komposttoiletter kan løse grønlandsk miljøproblem

Grønland

DGE har i samarbejde med miljøingeniør Børge Lund fundet en mulig løsning på et miljøproblem i Grønland, hvor indbyggerne i mange små bygder benytter posetoiletter, der tømmes direkte i havet. I Danmark tager vi vandskyllende toiletter for givet, men i Grønland gør klippegrunden og permafrosten det problematisk at have spildevandssystemer. Desuden er biologisk nedbrydning i […]

Kvalitetsledelsessystem og ISO-certificering

ISO-certificering

Bjørntoft Maskinfabrik har med vejledning fra DGE opdateret deres kvalitetsledelsessystem og er blevet certificeret efter den nyeste version af ISO 9001, som er fra 2015.  Da virksomheden tidligere selv har implementeret og arbejdet kontinuerligt med kvalitetsledelse, har DGE hjulpet med vejledning efter behov i forbindelse med at blive opdateret til ISO 9001:2015. For Bjørntoft Maskinfabrik […]

Kystsikring langs Limfjorden forstærkes med overskudsjord

Dige Aggersund

Stigende vandstand og ekstreme mængder af regnvand er et voksende problem ved danske kyster. På en strækning langs Limfjorden har man forstærket et dige med overskudsjord fra lokale byggeprojekter.  Overskudsjord er en stor udfordring over hele landet, idet deportering af jorden kan blive en kostelig affære, men ved Aggersundbroen ved Limfjorden har man løst problemet […]

Miljørådgiver for OK

Miljørådgiver for OK

OK tilbyder som Danmarks mest solgte benzinmærke en bred vifte af energiprodukter til erhverv, industri, landbrug og private. I den forbindelse forsyner selskabet bl.a. kunderne med olie, biobrændsel, naturgas, el, varmepumper og solceller. OK er fuldt bevidst om, at selskabets produkter udgør en potentiel miljørisiko, hvis de ikke håndteres og bruges korrekt. Blandt andet derfor har […]

Miljørådgiver for Aarhus Lufthavn

Aarhus Lufthavn

Som listevirksomhed skal Aarhus Lufthavn opfylde en række miljømæssige krav, hvilket blandt andet betyder, at der skal anvendes den bedste tilgængelige teknik (BAT) for at minimere belastningen af lufthavnens aktiviteter i forhold til omgivelserne mest muligt. Ved vurderingen af hvad der skal anses som den bedste tilgængelige teknik, skal der lægges særlig vægt på den […]

Genanvendelse af byggeaffald og jord

Genanvendelse af byggeaffald

Bregnebjerggård modtager byggeaffald og overskudsjord til oparbejdning med henblik på nyttiggørelse. Hovedparten af det byggeaffald og jord, virksomheden modtager, anvendes til fremstilling af råstoffer og nyttiggøres ved bygge- og anlægsarbejder. Den del af affaldet, som ikke kan genanvendes som erstatning for primære råstoffer, nyttiggøres så vidt muligt på anden vis. De genanvendelige dele af affaldet […]

Miljøteknisk rådgivning for FEAS og Region Midt

Miljøteknisk rådgiver for Region Midt

DGE yder miljøteknisk rådgivning for FEAS og Region Midt og udfører de miljøhistoriske redegørelser på samtlige arealer og bygninger tilhørende det gamle Kommunehospital i Aarhus. Den 5. januar 2016 indgik Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (FEAS), der er et datterselskab til Aarhus Universitets Forskningsfond, en historisk stor ejendomshandel på 807,5 mio. kr. med Region Midtjylland om køb […]

Miljøteknisk rådgivning for Q8

Miljøteknisk rådgivning

DGE er miljøteknisk rådgiver for Q8, der er et af Danmarks største benzinselskaber, og hvis hovedbeskæftigelse består af salg og distribution af olieprodukter med tilhørende service.  Q8 er fuldt bevidst om, at virksomheden sælger og distribuerer produkter, som ved uheldig omgang kan påføre miljøet betydelig skade. Som et miljøbevidst selskab forholder Q8 sig løbende til at […]

Risikovurderinger ved asbest i jord

Risikovurdering af asbest

Risikoen for asbestforurening har skabt stor interesse fra offentligheden, blandt andet fordi man ved indånding af asbeststøv øger risikoen for at udvikle en række forskellige kræftformer. Eternitgrunden i Aalborg har gennem en længere periode været i mediernes søgelys, efter at der i 2013 blev fundet asbeststøv på en terrasse i en nærliggende beboelse. Grunden har […]

Screening af PCB for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Screening for PCB

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) får udført Danmarks største undersøgelse af PCB i deres bygninger. Som en af landets største ejendomsforvaltere har FES en særlig interesse i PCB-problematikken, der er en af verdens farligste miljøgifte, og som tidligere har været anvendt i byggerier i Danmark. I 2014 tog FES ansvaret for at få undersøgt 675 bygninger, hvor der […]

Teknisk rådgivning og rådgivning om arbejdsmiljø

Virksomhedsmiljø

DGE yder teknisk rådgivning og koordinerer sikkerheden for Energinet.dk i forbindelse med den omfattende kabellægning af det danske 132 og 150 kilovolt net. Projektet, der er en del af den danske kabelhandlingsplan i energiaftalen fra 2008, omfatter, at master og ledninger på 132 og 150 kilovolt (kV) lægges i jorden inden 2030. Derudover skal mindre […]

Bygningsscreening for miljøfarlige stoffer

Bygningsscreening

DGE udfører gennemgående screening af vandværk for miljøfarlige stoffer for HOFOR, der er Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vand, spildevand, fjernvarme, bygas og fjernkøling.  DGE har på vandværket foretaget en kortlægning af miljøskadelige stoffer som tungmetaller, PCB og asbest. Der har desuden været anvendt tjærestoffer på bygningernes fundamenter for at beskytte mod indtrængende overfladevand og […]

Basistilstandsrapport for Midtjysk Fornikling

Basistilstandsrapport

Ved opstart, udvidelse, ændring eller ophør af produktionen i en virksomhed, der håndterer relevante farlige stoffer, skal der i forbindelse med miljøgodkendelsen udarbejdes en basistilstandsrapport. Basistilstandsrapporten er et redskab til at vurdere forureningstilstanden af jord og grundvand for virksomheder, der anvender, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer i deres produktion – og til på sigt […]

Bæredygtig indvinding af råstoffer

Råstofindvinding

Aalborg Portland indvinder kalk og ferskvand til at producere cement. Som rådgiver for Aalborg Portland er DGE med til at sikre, at indvindingen af vand sker på en bæredygtig måde. Siden 2005 har virksomheden genbrugt vand fra produktionen, hvilket har medført en reduceret belastning af grundvandet. Tilladelsen til at indvinde råstoffer indeholder en række krav […]